Ex5: 1. You went to Sucs house, but she wasnt there. (she/ go/ out) 2. You went back to your home town after many years. It

Ex5:
1. You went to Sucs house, but she wasnt there. (she/ go/ out)
2. You went back to your home town after many years. It wasnt the same asbefore. (it/ change/ a lot)
3. I invited Rachel to the party, but she couldnt come. (she/ arrange/ to do something else)
4. You went to the cinema last night. You got to the cinema late. (the film/ already/ begin)
5. It was nice to see Dan again after such a long time. (I/ not/ see/ him for five years)
6. I offered Sue something to eat, but she wasnt hungry. (she/ just/ have breakfast)
y/c giải thích

1 bình luận về “Ex5: 1. You went to Sucs house, but she wasnt there. (she/ go/ out) 2. You went back to your home town after many years. It”

 1. $1.$ She has gone out.
  $-$ Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại.
  -> Thì hiện tại hoàn thành.
  $2.$ It has changed a lot.
  $-$ Tương tự như câu số $1.$
  $3.$ She has arranged to do something else.
  $-$ Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ vào một thời gian không xác định hoặc thời gian đó không quan trọng và có mối liên hệ tới hiện tại.
  -> Thì hiện tại hoàn thành.
  $4.$ The film has already begun.
  $-$ Diễn tả hành động “bắt đầu” vừa mới xảy ra và còn để lại kết quả ở hiện tại.
  -> Thì hiện tại hoàn thành.
  $5.$ I have not seen him for five years.
  $-$ Diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục đến hiện tại.
  -> Thì hiện tại hoàn thành.
  $6.$ She has just had breakfast.
  $-$ Diễn tả hành động “ăn sáng” vừa mới hoàn thành và còn để lại kết quả ở hiện tại.
  -> Thì hiện tại hoàn thành.
  $===”$
  $*OwO:$ Thì hiện tại hoàn thành:
  $(+)$ S + has (He, She, It,  Danh từ số ít) $/$ have (I, We, You, They, Danh từ số nhiều) + V (Pii).
  $(-)$ S + has (He, She, It,  Danh từ số ít) $/$ have (I, We, You, They, Danh từ số nhiều) + not + V (Pii).
  $(?)$ Has (He, She, It,  Danh từ số ít) $/$ Have (I, We, You, They, Danh từ số nhiều) + S + V (Pii) + ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới