Exercise 2. Use the words given to make negative in present simple: 1. Nga/ not have/big lunch 2.Lan/not go to school / afte

Exercise 2. Use the words given to make negative in present simple:
1. Nga/ not have/big lunch
2.Lan/not go to school / afternoon
3.Ba/Bao/ not play games/evening
4.They/not do/homework/Sunday
5.I/not go to bed early/Sunday night

2 bình luận về “Exercise 2. Use the words given to make negative in present simple: 1. Nga/ not have/big lunch 2.Lan/not go to school / afte”

 1. Làm bài :
  1.Nga doesn’t have a big luch.
  2.Lan doesn’t go to school in the afternoon.
  3.Ba and Bao don’t play games in the evening.
  4.They don’t do their homework on Sunday.
  5.I don’t go to bed early on Sunday night.
  Ta dùng cấu trúc sau để viết câu phủ định ở thì Qúa khứ đơn :
  S + don’t/doesn’t + V(inf)
  *Với chủ ngữ số nhiều (I/You/We/They) dùng don’t
  *Với chủ ngữ số ít (He/She/It) dùng doesn’t
  # Li nh Nguyen
  Chúc bn học tốt !!

  Trả lời
 2. $1$. Nga/ not have/big lunch
  $→$ Nga doesn’t have a big lunch.
  $2$. Lan/not go to school / afternoon
  $→$ Lan doesn’t go to school in the afternoon.
  $3$. Ba/Bao/ not play games/evening
  $→$ Ba and Bao don’t play games in the evening.
  $4$. They/not do/homework/Sunday
  $→$They don’t do their homework on Sunday.
  $5$. I/not go to bed early/Sunday night
  $→$ I don’t go to bed early on Sunday night.
  Giải thích:
  -Cấu trúc thì HTĐ dạng phủ định:
  (-) S+ don’t/doesn’t + V-infi.
  Với “I/You/We/They” thì dùng “don’t”
  Với “He/She/It thì dùng “doesn’t”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới