EXERCISE 7: Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one. 1. Eight years ago we

EXERCISE 7: Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one.
1. Eight years ago we started writing to each other.
A. We have rarely written to each other for eight years.
B. Eight years is a long time for us to write to each other.
C. We wrote to each other eight years ago.

D. We have been writing to each other for eight years.
2. The boy was so lazy that he couldn’t stay up late to learn his lessons.
A. The boy was lazy enough not to stay up late to learn his lessons.
B. The boy was too lazy to stay up late to learn his lessons.
C. The boy was lazy enough but he stayed up late to learn his lessons.
D. The boy was lazy enough to stay up late to learn his lessons.
3. My father is tired of seeing any violent films.
A. My father hasn’t seen a violent film.
B. My father has enjoyed all the violent films he has ever seen.
C. My father is worried about missing the next violent film.
D. My father never wants to see another violent film.
4. As soon as he waved his hand, she turned away.
A. He saw her turn away and he waved his hand.
B. No sooner had he waved his hand than she turned away.
C. She turned away because he waved his hand too early.
D. Although she turned away, he waved his hand.
5. John wishes he had remembered to send Mary a Christmas card.
A. John regrets not to send Mary a Christmas card.
B. John regrets forgetting not to send Mary a Christmas card.
C. John regrets not remembering sending Mary a Christmas card.
D. John regrets forgetting to send Mary a Christmas card.
6. My father hasn’t smoked cigarettes for a month.
A. It’s a month since my father last smoked cigarettes.
B. It’s a month ago that my father smoked cigarettes.
C. It’s a month that my father hasn’t smoked cigarettes.
D. It’s a cigarette that my father smoked a month ago.
7. Having finished their work, the workers expected to be paid.
A. The workers expected to be paid because they had finished their work.
B. Having their work finishing, the workers expected to be paid.
C. Having expected to be paid, the workers finished their work.
D. Having been finished their work, the workers expected to be paid.
8. Mr. Brown bought this car five years ago.
A. Mr. Brown started to buy this car for five years.
B. It has been five years when Mr. Brown has bought this car.
C. Mr. Brown has had this car for five years .
D. It is five years ago since Mr. Brown has bought this car.
9. John used to write home once a week when he was abroad.
A. John doesn’t write home once a week any longer.
B. John enjoyed being written home every week when he was abroad.
C. John never forgot to write a weekly letter home when he was abroad.
D. When he was abroad he remembered to write home every week.
10. I haven’t enjoyed myself so much for years.
A. It’s years since I enjoyed myself so much.
B. It’s years since I have enjoyed myself so much.
C. It was years since I had enjoyed myself so much.
D. It has been years since I have enjoyed myself so much
LM VÀ GIẢI THÍCH GIÚP EM VỚI Ạ MẶC DÙ NÓ HƠI DÀI NHƯNG MÀ GIÚP EM VỚI LM XONG NHỚ GIẢI THÍCH GIÚP RM NHA :333

2 bình luận về “EXERCISE 7: Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one. 1. Eight years ago we”

 1. 1D
   – Chuyển QKĐ sang HTHTTD S+have/has been V_ing for + khoảng thời gian
  2B 
   -be too V : vì     đến nỗi ko thể
  3D 
   -never-thì HTĐ
  4B
  5D
   – regret v_ing : hối hận đã lm j
   6  A It’s a month since my father last smoked cigarettes.
  Dịch: Đã một tháng kể từ lần cuối cùng bố tôi hút thuốc lá.
  Cấu trúc trong câu: It is+ khoảng thời gian + since+ S+ last+ Ved/ V2+……
   7 A The workers expected to be paid because they had finished their work.
  Dịch: Các công nhân mong đợi được trả lương vì họ đã hoàn thành công việc của mình.
  because : bởi vì một lý do nào đó
  because dùng để giải thích nguyên nhân, sự việc nào đó
  8C Mr. Brown has had this car for five years .
  Dịch: Ông Brown đã có chiếc xe này trong năm năm.
  for + khoảng thời gian 
  Cấu trúc trong câu : S+ Ved/ V2+…+ khoảng thời gian + ago
  9 A  John doesn’t write home once a week any longer.
  Dịch: John không viết thư về nhà mỗi tuần một lần nữa.
  used+ to V: chỉ thói quen trong quá khứ  mà còn hiện tại không còn làm nữa.
  10A
  Loại C, B, D bởi vì  mệnh đề sau since mà lại không hề chia QKD nên loại
   Chọn A
  Chúc bạn học tốt
     $#linhnguyen12410#$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới