éT o Ét với ạ Bài: Viết lại câu ko thay đổi nghĩa 1.It was a nice Sunday, but there was nobody at the beach => Despite 2.I

éT o Ét với ạ
Bài: Viết lại câu ko thay đổi nghĩa
1.It was a nice Sunday, but there was nobody at the beach
=> Despite
2.I enjoyed the flim though the story was silly
=>In spite ofViết một bình luận

Câu hỏi mới