Fill in the blanks with the correct form of “be” The dogs ____ thirsty. put some water in the dish

Fill in the blanks with the correct form of “be”
The dogs ____ thirsty. put some water in the dish

2 bình luận về “Fill in the blanks with the correct form of “be” The dogs ____ thirsty. put some water in the dish”

 1. => are
  – Tobe gồm am,is,are,was,were.
  – Không có dấu hiệu của quá khứ nên là thì hiện tại đơn
  – The dogs là danh từ số nhiều =>
  Áp dụng :
  ( + ) S + tobe  + O
  ( – ) S + tobe-not + O
  ( ? ) Tobe + S + O?
  – — – – – — –
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời
 2. -> Answer: are  
  – do ”the dogs” là DT số nhiều-> nên ”be” phải chia thành are
  – Thì HTĐ:
  + To be: 
  (+) S + be (am/is/are) + O
  (-) S + be not + O
  (?) Be + S + O?
  – Tạm dịch: Những con chó đang khát. Hãy cho một ít nước vào đĩa.
  $\text{#maingoctranthi}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới