Find the mistake and correct it (Tìm và sửa lại lỗi sai) 1. If he was you, he won’t do that 2. Thank you for looking up the

Find the mistake and correct it (Tìm và sửa lại lỗi sai)
1. If he was you, he won’t do that
2. Thank you for looking up the children while I was out
3. At the moment, I am spending my weekend go to camping with my friend
4. When I came to her house, she lied in bed listening to music
5. I think I prefer country life more than city life

2 bình luận về “Find the mistake and correct it (Tìm và sửa lại lỗi sai) 1. If he was you, he won’t do that 2. Thank you for looking up the”

 1. 1. sửa won’t thành wouldn’t (vì cấu trúc câu đk loại II: If + S + V (QKĐ)/ S + was/were + sbd, S + would + V-infinitive.
  2. sửa looking up thành looking after (cụm từ: look after + sbd/sth: chăm sóc …)
  3. sửa go thành going (vì cấu trúc: spend + … (time) + V-ing: dành … (thời gian) để làm gì)
  4. sửa lied thành was lying (vì cấu trúc: When + Mệnh đề QKĐ, Mệnh đề QKTD)
  5. sửa prefer thành like (vì prefer sth to sth = like sth more than sth: thích cái gì hơn cái gì)
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời
 2. $1.$ If he was you, he won’t do that  wouldn’t
  Câu đk loại 2: If + S + V-ed/V2, S  + would + V-inf
  $2.$ Thank you for looking up the children while I was out ⇒ after
  looking up = tra cứu, looking after (the children) = chăm sóc đám trẻ
  $3.$ At the moment, I am spending my weekend go to camping with my friend ⇒ going
  Cấu trúc spend sth doing sth = Sử dụng thời gian cho việc gì đó 
  $4.$ When I came to her house, she lied in bed listening to music ⇒ was lying
  Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào, thì quá khứ tiếp diễn:
  was/were + Ving / When + QKĐ, QKTD
  $5.$ I think I prefer country life more than city life ⇒ to
  Cấu trúc prefer sth to sth = Thích thứ gì hơn thứ gì 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới