For the other thing, reading also sets a good ________for younger generations. A. view B. goal C. example D. story

For the other thing, reading also sets a good ________for younger generations.
A. view
B. goal
C. example
D. story

1 bình luận về “For the other thing, reading also sets a good ________for younger generations. A. view B. goal C. example D. story”

 1. Giải đáp : C. example
  @ Giải thích :
  _ to set a good example : nêu gương tốt , làm gương
  * Các đáp án còn lại :
  _ view (n): sự nhìn, sự thấy
  _ goal (n): đích; mục đích
  _ story (n): chuyện, câu chuyện

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới