Gạch dưới những lỗi sai, sau đó viết câu trả lời đúng vào dòng. 1. The bus isn’t as more comfortable as the train. 2. The tra

Gạch dưới những lỗi sai, sau đó viết câu trả lời đúng vào dòng.
1. The bus isn’t as more comfortable as the train.
2. The train is as quicker as the bus.
3. The bus isn’t as expensive than a taxi.
4. The train isn’t as frequently as the bus.
5. Train tickets isn’t as cheap as bus tickets.
6. Cars aren’t as eco-friendlier as bikes.

2 bình luận về “Gạch dưới những lỗi sai, sau đó viết câu trả lời đúng vào dòng. 1. The bus isn’t as more comfortable as the train. 2. The tra”

 1. Cii
  1. more => bỏ
  2. quicker => quick
  3. than => as
  4. frequently => frequent
  5. isn’t => aren’t
  6. eco- friendlier => eco- friendly
  —  
  *** Form So sánh ngang bằng:
  (+) S1+ tobe+ as+ adj+ as+ S2
  (-) S1+ tobe+ not+ as+ adj+ as+ S2

  Trả lời
 2. 1. Bỏ chữ more
  2. Chữ quicker thành quick
  3. Thay chữ than thành as
  4. Chữ frequently thành frequent
  5. Thay isn’t thành aren’t
  6. Chữ eco-friendlier thành eco-friendly
  TẤT CẢ ĐỀU ÁP DỤNG CÔNG THỨC AS….AS !!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới