Giải thích nha 1. a. young b. about c. account d. sound Gạch chân chữ “ou” 2. a. blind b. mint c. hire d. light Gạch ch

Giải thích nha
1. a. young b. about c. account d. sound
Gạch chân chữ “ou”
2. a. blind b. mint c. hire d. light
Gạch chân chữ “i”
3. a. Christmas b. anchor c. chemistry d. cheque
Gạch chân chữ “ch”
4. a. deliver b. different c. diagram d. disease
Gạch chân chữ “i”
5. a. hurl b. pull c. June d. would
Gạch chân chữ “u”Viết một bình luận

Câu hỏi mới