GIÚP EM VỚI, EM ĐANG CẦN Ạ! Viết lại câu khác nhưng nghĩa không thay đổi: 1.I find playing badminton interesting. => My inter

GIÚP EM VỚI, EM ĐANG CẦN Ạ!
Viết lại câu khác nhưng nghĩa không thay đổi:
1.I find playing badminton interesting.
=> My interesting hobby…………………………………………………………….
2. He likes studying English.
=> He is………………………………………………………………………………..
3. Nam usually goes to school on foot.
=> Nam usually…………………………………………………
4. My sister is interesting in collecting bottles.
=> My sister enjoys………………………………………………..
5. Nam usually goes to school by bike.
=> Nam usually rides………………………………………………………
6. We avoid sweetened food. We avoid soft drinks.
=> We avoid…………………………………………………………………
7. You should wear a hat. You should wear suncream.
=> You should wear……………………………………………………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới