Giúp mình câu này với ạ Exercise 1: Complete the sentences 6. I /like/ literature/ because/ I/like/ read/ stories. 7. What su

Giúp mình câu này với ạ
Exercise 1: Complete the sentences
6. I /like/ literature/ because/ I/like/ read/ stories.
7. What subject/ not you/ like?
8.Which club/ you/ want/ sign up/ for ?
9 There (be) a tennis club / town center
10. My mother/ often/ make breakfast/ My family

1 bình luận về “Giúp mình câu này với ạ Exercise 1: Complete the sentences 6. I /like/ literature/ because/ I/like/ read/ stories. 7. What su”

 1. 6. I like Literature because I like reading stories
  [Tôi thích Văn học vì tôi thích đọc truyện]
  @ Mệnh đề 1 + because + Mệnh đề 2
  – Sau động từ chỉ sự thích (love, like,…) + V-ing
  7. What subject do you not like?
  [Môn học nào bạn không thích?]
  @ Wh_ + do/does + S + V + ….?
  8. Which club do you want to sign up for?
  [Bạn muốn đăng ký câu lạc bộ nào ?]
  @ Wh_ + do/does + S + V + ….?
  – want to + V(Inf)
  9. There is a tennis club in the town center
  [Có một câu lạc bộ quần vợt ở trung tâm thị trấn]
  @ There is + Danh từ số ít + ….
  10. My mother often makes breakfast for my family
  [Mẹ tôi thường làm bữa sáng cho gia đình tôi]
  Dấu hiệu nhận biết: often → Hiện tại đơn
  (+) S + V/V{(s),(es):} + ….
  make sth for SO : làm cái gì đó cho ai
  \text{#Rain}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới