Give the correct forms of the verbs in brackets. 11. A: I ___________(think) this road is really dangerous. Look how fast th

Give the correct forms of the verbs in brackets.
11. A: I ___________(think) this road is really dangerous. Look how fast that lorry ___________(go).
B: I ___________(agree). People shouldnt go so fast.
12. A: My two children dont get along. It ________(seem) they _________(always/ fight) about something.

2 bình luận về “Give the correct forms of the verbs in brackets. 11. A: I ___________(think) this road is really dangerous. Look how fast th”

 1. Giải đáp:
  11, think – is going
  – Hiện tại đơn – Động từ thường $(+)$ S + V (s / es)
  => Cách dùng : Dùng để phát biểu ý kiến của cá nhân
  – Hiện tại tiếp diễn $(+)$ S + is / am / are + Ving
  => DHNB : Look
  12, agree
  – Hiện tại đơn – Động từ thường $(+)$ S + V (s / es)
  => Cách dùng : Dùng để phát biểu ý kiến của cá nhân
  13, seems – are always fight
  – Hiện tại đơn – Động từ thường $(+)$ S + V (s / es)
  => Seem là động từ đặc biệt không thể chia ở dạng tiếp diễn
  – Hiện tại tiếp diễn $(+)$ S + is / am / are + Ving
  => Cách dùng : Diễn tả một hành động / thói quen lặp đi lặp lại khiến cho người nói khó chịu, bực mình – thường dùng với always

  Trả lời
 2. 11. A: I _____think______(think) this road is really dangerous.=> Nêu quan điểm nghĩ=> HTĐ: S+ V(s/es)
  Look how fast that lorry _____is going______(go).=> Look=> HTTD: S+ is/am/are+ Ving
  B: I ______agree_____(agree). People shouldnt go so fast.=> Nêu quan điểm nghĩ=> HTĐ: S+ V(s/es)
  12. A: My two children dont get along. It ____seems____(seem) they ____are always fighting_____(always/ fight) about something.
  Nêu quan điểm nghĩ=> HTĐ: S+ V(s/es)
  S+ tobe+ always+ Ving=> câu phàn nàn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới