Give the correct forms of the verbs in brackets. 3. A: Oh, thats Adrian. Hes new here. B: Really? Where ___________(he/live

Give the correct forms of the verbs in brackets.
3. A: Oh, thats Adrian. Hes new here.
B: Really? Where ___________(he/live)? ___________(you/ know)?
A: Yes. He ___________(live) in Milan, but now he ___________(stay) with his aunt on Shirley Road.
4. A: What time ___________(you/usually/ finish) work?
B: Normally I ________(finish) work at five oclock but this week I _______(work) until six to earn some money.

2 bình luận về “Give the correct forms of the verbs in brackets. 3. A: Oh, thats Adrian. Hes new here. B: Really? Where ___________(he/live”

 1. #Zenhayquao
  does he live
  Do you know
  lives
  is staying
  do you usually finish
  finish
  will work
               Thì Hiện Tại Đơn
  a. to be
  b. V
  +) S + V(es/s)
   -) S + don’t/ doesn’t + V
   ?) Do/ Does + S + V ?
                   (nếu có từ hỏi thì do/ does đứng sau từ hỏi)
  Cách sử dụng : Miêu tả thói quen, sự thật hiển nhiên
                 Thì Hiện Tại Tiếp Diễn
  +) S + am/ is/ are + V_ing
   -) S + am not/ isn’t/ aren’t + V_ing
   ?) Am/ Is/ Are + S + V_ing ?
  Cách sử dụng : Miêu tả một hành động đang sảy ra ở thời điểm hiện tại 
                  Thì Tương Lai Đơn
  +) S + will + V
   -) S + won’t + V
   ?) Will + S + V ?
  Cách sử dụng : Diễn tả một hành động sảy ra trong tương lai
                           Không có dự định
  Xin ctlhn

  Trả lời
 2. 3. A: Oh, that’s Adrian. He’s new here.
   B: Really? Where ______does he live________(he/ live)?______Do you know_(you know)? 
  A: Yes. He ____lives____ (live) in Milan, but now he ____is staying_____(stay) with his aunt on Shirley Road. 
  4. A: What time____do you usually finish_____ (you/ usually/ finish) work? B: Normally I_____finish____(finish) work at five o’clock, but this week I ________am working____(work) until six to earn a bit more money. 

  Thì hiện tại đơn : S + Vs/esThì hiện tại tiếp diễn : S + tobe + Ving

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới