Give the correct forms of the verbs in brackets 5. A: How ___________(you/ travel) to work? B: I havent got a car at the mom

Give the correct forms of the verbs in brackets
5. A: How ___________(you/ travel) to work?
B: I havent got a car at the moment, so I _____(go) to work on the bus this week. Usually I ____(drive)
to work.
6. A: I think were going the wrong way.
B: I dont think so. The sun ______(rise) in the east, remember. Its behind us, so we __________(travel) west.

1 bình luận về “Give the correct forms of the verbs in brackets 5. A: How ___________(you/ travel) to work? B: I havent got a car at the mom”

 1. 5. A: How_______do you travel___(you/travel) to work?
  B: I haven’t got a car at the moment, so I ___am going_____(go) to work on the bus this week. Usually, I ____drive__(drive) to work. 
  6. A: I think we’re going the wrong way. 
  B: I don’t think so. The sun ___rises______(rise) in the east, remember. It’s behind us, so we___are traveling______ (travel) west.
  Thì hiện tại đơn : S + Vs/esThì hiện tại tiếp diễn : S + tobe + Ving
  @pchangg gửi bạn ^^ 
  có j ko hỉu bạn cứ hỏi nhé

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới