Give the correct forms of the verbs in present tenses 1. I (send)………………. five emails so far. 2. She (work)…….

Give the correct forms of the verbs in present tenses
1. I (send)………………. five emails so far.
2. She (work)………………. since seven oclock.
3. Sandy and her mom (make)………………. a cake at the moment.
Dịch luôn nhé ạ

1 bình luận về “Give the correct forms of the verbs in present tenses 1. I (send)………………. five emails so far. 2. She (work)…….”

 1. 1. have sent
  => Thì HTHT:
  – Dấu hiệu: so far (Cho đến nay)
  – Cấu trúc (Khẳng định): S + have/has + VPII + O (1,2)
  – Chủ ngữ “I” đi với “have”
  – send -> sent -> sent
  – Tạm dịch: Tôi đã gửi 5 email cho đến nay.
  2. has worked
  => Thì HTHT:
  – Dấu hiệu: since (từ)
  – Chủ ngữ “She” số ít đi với “has”
  – work -> worked -> worked
  – Tạm dịch: Cô ấy đã làm việc từ 7 giờ.
  3. are making
  => Thì HTTD:
  – Dấu hiệu: at the moment
  – Cấu trúc (Khẳng định): S + tobe + V-ing + O
  – Chủ ngữ “Sandy and her mom” số nhiều đi với tobe “are”
  – Tạm dịch: Sandy và mẹ cô ấy đang làm bánh vào lúc này.
  #Nae

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới