Give the correct forms of the verbs using present perfect tense. 1. They (leave)………………. London already. 2. He j

Give the correct forms of the verbs using present perfect tense.
1. They (leave)………………. London already.
2. He just (bring)………………. a lot of English papers.
3. She (tell)………………. me about it recently.
Dịch luôn nhee ạ

2 bình luận về “Give the correct forms of the verbs using present perfect tense. 1. They (leave)………………. London already. 2. He j”

 1. 1.  have left
  – DHNB: already – thì hiện tại hoàn thành
  – S + have /has + V3 – they , we , you , I, danh từ số nhiều + have V3
  – Họ đã rời thủ đô nước Anh rồi
  2. has just brought
  – DHNB: just – thì hiện tại hoàn thành
  -S + have/has + V3 – I , It ,he , she , danh từ số ít + has V3
  – Anh ấy vừa mang theo rất nhiều giấy tiếng Anh.
  3.has told
  – DHNB: recently  – thì hiện tại hoàn thành
  – -S + have/has + V3 – I , It ,he , she , danh từ số ít + has V3
  – Cô ấy đã nói với tôi về nó gần đây.

  Trả lời
 2. 1. have left
  – Dấu hiệu : Already
  – Dịch : Họ đã rời Luân Đôn rồi.
  2. has just brought
  – Dấu hiệu : just
  – Dịch : Anh ấy chỉ mang theo rất nhiều giấy tờ tiếng Anh.
  3. has told
  – Dấu hiệu : recently 
  – Dịch : Cô ấy đã nói với tôi về nó gần đây.
  Áp dụng :
  ( + ) S + have/has + V3/Ved
  ( – ) S + have/has-not + V3/ved
  ( ? ) Have/has + S + V3/Ved?
  – – – – – — – –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới