gt nx nha 11. Thats a . building. a. five- floor b. five- floors c. five- floors d. five- floors 12. She helped me . the ho

gt nx nha
11. Thats a . building.
a. five- floor b. five- floors c. five- floors d. five- floors
12. She helped me . the house.
a. to clean b. cleaning c. clean d. both a and c
13. .is a book in which you can look up telephone number.
a. Mobile phone b. Public telephone c. Telephone directory d. Answering machine
14. is a large piece of furniture where you can hang your clothes.
a. Wardrobe b. Refrigerator c. Desk d. Counter.
15. Jane really enjoys ……………………………………………… to dinner parties.
a. inviting b. being inviting c. being invited d. be invited

2 bình luận về “gt nx nha 11. Thats a . building. a. five- floor b. five- floors c. five- floors d. five- floors 12. She helped me . the ho”

 1. 11.A
  -> từ nối bằng dấu nối -> không thêm -s
  12.A
  -> help + to V: giúp làm gì
  13.C
  -> danh bạ điện thoại là quyển sổ sách cái mà bạn có thể tìm số điện thoại
  14.A
  – wardrobe (n): tủ quần áo
  -> Tủ quần áo là nơi mà ta treo đồ
  15.A
  -> enjoy + V-ing: thích làm gi
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  11. A. Five – floor
  -> Lưu ý: Khi câu có dấu nối thì đằng sau dấu nối sẽ bỏ $s$ .
  12. A. To clean
  -> Ta có cấu trúc: S + help + sb + to V-inf: giúp 1 ai đó làm gì.
  13. C. Telephone directory
  -> Telephone directory: Danh bạ điện thoại.
  -> Câu trên đang nói đến 1 cuốn sách có thể chứa được các số điện thoại và tra cứu được chúng. -> Chọn C hợp lý
  $T$ạm dịch: Danh bạ điện thoại là một cuốn sách mà bạn có thể tra cứu số điện thoại.
  14. A. Wardrobe
  -> $C$âu trên đang nói việc chỗ nó có thể cất được quần áo thì chỉ có -> Chọn A hợp lý.
  -> Wardrobe(n): Tủ quần áo
  $T$ạm dịch: Tủ quần áo là một món đồ nội thất lớn, nơi bạn có thể treo quần áo của mình.
  15. A. Inviting.
  -> Cấu trúc: Enjoy + V-ing + st(something): yêu thích khi làm 1 cái gì đó…
  $\boxed{\color{red}{\text{#nguyennhi2766}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận