Haỹ thêm ing cho các động từ sau cheer|dance|leave|read|sing|sit|smile|stand|take|talk|wear

Haỹ thêm ing cho các động từ sau
cheer|dance|leave|read|sing|sit|smile|stand|take|talk|wear

1 bình luận về “Haỹ thêm ing cho các động từ sau cheer|dance|leave|read|sing|sit|smile|stand|take|talk|wear”

 1. 1. cheer → cheering
  → Ta thấy ở trước r có hai nguyên âm e nên ta không gấp đôi chữ r.
  2. dance → dancing
  → Các từ có e ở cuối thường bỏ e và thêm ing.
  3. leave → leaving
  → Như ở câu trên.
  4. read → reading
  → Ta thấy ở trước d có hai nguyên âm ae nên ta không gấp đôi chữ d.
  5. sing → singing
  → Ở trước g ta không thấy nguyên âm nên thêm ing như bình thường.
  6. sit → sitting
  → Ta thấy ở trước t có nguyên âm i nên ta gấp đôi chữ t. 
  7. smile → smiling
  → Như câu 2..
  8. stand → standing
  → Ở trước g ta không thấy nguyên âm nên thêm ing như bình thường.
  9. take → taking
  → Như câu 2..
  10. talk → talking
  → Ở trước k ta không thấy nguyên âm nên thêm ing như bình thường.
  11. wear → wearing
  → Ta thấy ở trước r có hai nguyên âm ae nên ta không gấp đôi chữ r.
  #CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới