He … a painter and sculptor who … in 1983 a.was / has died b. have been / died c. has been / was dying

He … a painter and sculptor who … in 1983
a.was / has died b. have been / died c. has been / was dying

2 bình luận về “He … a painter and sculptor who … in 1983 a.was / has died b. have been / died c. has been / was dying”

 1. Answer : Không có đáp án => Giải đáp đúng : was – died
  – Có “in 1983” -> Thì quá khứ đơn
  – QKĐ – Động từ : 
  + Động từ tobe : S + was/were + N/adj + …
  + Động từ thường : S + Ved / V2 + …
  – Chủ ngữ “he” số ít + was
  – “Die” bất quy tắc -> Thêm “ed”
  – Dịch : Anh ấy là 1 họa sĩ và nhà điêu khắc người đã chết vào năm 1983
  \text{@ TheFallen

  Trả lời
 2. Giải đáp: was/ died
  ——————————————————————————————————-
  – Có năm trong quá khứ (in 1983) =>Thì QKĐ:
   + S + Ved/c2 …        |S + was/were…                                                                             
   + S + didn’t + V +… | S + wasn’t /weren’t +…
   + Did + S + V…?       | Was/ were + S + …?
  – be + (adj) + N =>He là chủ ngữ số ít =>to be là was -> ta được he was a painter and sculptor
  – who: ai =>chỉ người (đại từ quan hệ who giống như chủ ngữ số ít=>động từ vẫn chia bình thường=> died
  – Ta được cả câu: he was a painter and sculptor who died in 1983
  -> Tạm dịch: Ông là một họa sĩ và nhà điêu khắc, người mà đã mất năm 1983

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới