hộ ạ nhanh gthik 5. Playing the piano (doesnt/dont) interest me much. I love reading books because what I read (broaden/broad

hộ ạ
nhanh
gthik
5. Playing the piano (doesnt/dont) interest me much. I love reading books because what I read (broaden/broadens) my mind a lot.
6. No orange juice (contains/contain) much sugar, so drinking it (is/are) healthy.

2 bình luận về “hộ ạ nhanh gthik 5. Playing the piano (doesnt/dont) interest me much. I love reading books because what I read (broaden/broad”

 1. 5, doesn’t – broadens
  – Câu đầu chia động từ theo “playing the piano” là danh động từ nên động từ chia số ít là doesn’t
  – Câu sau chia theo cấu trúc:
  WH- + Clause/to-inf + V(chia số ít) + O [ở đây là broadens]
  6, contains – is
  – Vế đầu có chủ ngữ “no + N” thì động từ chia theo N; ở đây orange juice là danh từ không đếm được nên động từ chia số ít thêm s/es
  – Vế sau chia theo “drinking it” là danh động từ nên chia động từ số ít là is

  Trả lời
 2. 5. doesn’t – broadens
  Chủ ngữ là danh động từ -> V số ít.
  Chủ ngữ là một mệnh đề và có 1 đối tượng chủ ngữ (what I read) -> V số ít. 
  6. contains – is
  No + N đếm được/không đếm được + V số ít.
  It là ngôi 3 số ít -> V số ít/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới