Hoàn thành các câu sau sao cho nghĩa của nó gần giống với câu trên 1.Let’s buy a pineaple and papaya =>>what about__________

Hoàn thành các câu sau sao cho nghĩa của nó gần giống với câu trên
1.Let’s buy a pineaple and papaya
=>>what about____________
2. He is a good english teacher
=>> He____________
3. His favourite subject is english
=>> he likes_______
4. this is our school
=>> this school is ___________
5. I often walked to school when I was a student
=>> I used ____________
6. Although they are short, they still love playing sports
=>> In spite off_________
7.I find english interesting
=>> I am__________

2 bình luận về “Hoàn thành các câu sau sao cho nghĩa của nó gần giống với câu trên 1.Let’s buy a pineaple and papaya =>>what about__________”

 1. 1. What about buying a pineaple and papaya ? 
  $\rightarrow$ What about + Ving
  2. He teaches English well. 
  $\rightarrow$ Good (adj) -> Well (adv) : Tốt
  $\rightarrow$ HTT : S + V(s/es) + O.
  3. He likes English best.
  $\rightarrow$ $\rightarrow$ HTT : S + V(s/es) + O.
  4. This school is ours.
  $\rightarrow$ Our + N = Ours : Của chúng tôi
  5. I used to walk to school when I was a student.
  $\rightarrow$ Used + to V : Trước kia làm gì.
  $\rightarrow$ QKT + When + QKT.
  6. In spite of being short, they still love playing sports.
  $\rightarrow$ In spite of + Ving/O, Clause : Mặc dù…nhưng…
  $\rightarrow$ Love + Ving : Yêu thích làm gì đó.
  7. I am interested in English. 
  $\rightarrow$ Tobe + interested in + st/Ving : Thích làm gì đó .

  Trả lời
 2. 1. What about buying a pineapple and papaya?
  What about/ How about + Ving? = Let’s + V1 = Why don’t we/you  +V1 ? : đưa ra ý kiến, đề nghị
  2. He teaches English very well.
  S số ít + Vs/es 
  V + ADV
  3. He likes English best.
  One’s favorite subject + be + N1 : môn học yêu thích của ai là gì 
  S số ít + likes + N + best : ai thích ….. nhất
  4. This school is ours.
  Ours (đại từ sở hữu) = tính từ sở hữu + N 
  5. 
  Cách 1: I used to walk to school when I was a student
  Cách 2: I used to go to school on foot when I was a student
  used to + V1: đã từng 
  walk = on foot (đi bộ)
  go to place: đi đến đâu
  6. In spite of being short, they still love playing sports.
  In spite of + N/NP/V-ing, S + V + O : mặc dù ….
  7. I am interested in English.
  S + be + interested + in + Ving/N: ai thích, hứng thứ với thứ gì ………..
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận