Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn My grandmother __________________ (buy) some

Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn
My grandmother __________________ (buy) some fruits at the supermarket.
Anna __________________ (not study) French in the library. Shes at home with her classmates.
__________________ (she, run) in the park?Viết một bình luận

Câu hỏi mới