hoàn thành những câu sau 1: I / looking / forward to / see / you / there. 2: Linh / eat / this restaurant / since 2019.

hoàn thành những câu sau
1: I / looking / forward to / see / you / there.
2: Linh / eat / this restaurant / since 2019.

1 bình luận về “hoàn thành những câu sau 1: I / looking / forward to / see / you / there. 2: Linh / eat / this restaurant / since 2019.”

 1. 1. I am looking forward to seeing you there 
  be look forward to V-ing/N: mong đợi điều gì/việc gì xảy ra
  2. Linh has eaten in this restaurant since 2019
  DHNB: since (HTHT)
  S + has/have + V3/ed + since/for + time 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận