I/a/can/in/Ha Long Bay/sail/boat Reorder the words to make correct sentences

I/a/can/in/Ha Long Bay/sail/boat Reorder the words to make correct sentences

2 bình luận về “I/a/can/in/Ha Long Bay/sail/boat Reorder the words to make correct sentences”

  1. Giải đáp: I can sail a boat in Ha Long Bay.
    -> can do sth: có thể làm gì
    -> a/an + danh từ đếm được số ít
    -> in + danh từ được bao quanh bởi thứ gì

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới