I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn. 1. Kangaroos (live) in Australia. 2. Water (freeze) at 0 degre

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn.

1. Kangaroos (live) in Australia.
2. Water (freeze) at 0 degree and (boil) at 100 degrees Celsius.
3. The sun (rise) in the east and (set) in the west.
ADVERTISING
4. Wood (float) on water.
5. Trees (lose) their leaves in autumn.

2 bình luận về “I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn. 1. Kangaroos (live) in Australia. 2. Water (freeze) at 0 degre”

 1. 1. live
  *Kangaroos : danh từ số nhiều => Động từ “live” giữ nguyên.
  2. freezes … boils
  *Water : danh từ không đếm được => Động từ thêm -s/-es.
  @ Vì 2 động từ trong cùng 1 câu, nên được chia theo thì giống nhau (thì Hiện tại đơn).
  – freeze -> freezes
  – boil -> boils
  3. rises … sets
  *The sun : danh từ số ít => Động từ thêm -s/-es.
  – rise -> rises
  – set -> sets
  4. floats
  *Wood : danh từ không đếm được => Động từ ‘float’ -> floats
  5. lose
  *Trees : danh từ số nhiều => Động từ “lose” giữ nguyên.
  ————
  *** => Cấu trúc thì Hiện tại đơn (với động từ thường):
  (+) S + V0(s/es) + O.
  (-) S + do/does + not + V(inf) + O.
  (?) Do/Does + S + V(inf) + O?
  *** *** => Cấu trúc thì Hiện tại đơn (với Tobe):
  (+) S + am/is/are + C.
  (-) S + am/is/are + not + C.
  (?) Am/Is/Are + S + C?

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  Answer:
  1, live
  @ “Kangaroos” là số nhiều nên “live” để nguyên
  2, freezes/boils
  @ “Water” không đếm được nên “freeze” và “boil” thêm “s”
  3, rises/sets
  @ “The sun” là số ít nên “rise” và “set” thêm “s”
  4, floats
  @ “Wood” không đếm được nên “float” thêm “s”
  5, lose
  @ “Trees” là số nhiều nên “lose” để nguyên
  __________________________
  @ Công thức HTĐ:
  +) S + V(s/es)
  -) S + don’t/doesn’t + V
  ?) Do/Does + (not) + S + V
  @ DHNB: everyday, sometimes, often, usually, ……

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới