I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. a. pagoda b.blanket c. academy d. tabl

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. a. pagoda b.blanket c. academy d. tablet (gạch chân chữ a)
2. a. children b.scholar c. teacher d. lunch (gạch chân chữ ch)
3. a. question b.nation c. education d.recognition ( gạch chân chữ tion)
4. a. visited b.founded c. decided d. developed (gạch chân chữ ed)
5. a. heritage b.historic c. recognise d. literature (gạch chân chữ i)

2 bình luận về “I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. a. pagoda b.blanket c. academy d. tabl”

 1. Answer:
  1. A. -> Phát âm /ə/ còn lại là /æ/ 
  2. B. -> Phát âm /k/ còn lại là /tʃ/
  3. A. -> Phát âm /tʃen/ còn lại là /ʃən/ 
  4. D. -> Phát âm /t/ còn lại là /id/
  5. C. -> Phát âm /aɪ/ còn lại là /ɪ/  

  Trả lời
 2. 1. A (âm /ə/ còn lại âm /æ/)
  2. B (âm /k/ còn lại âm /tʃ/)
  3. A (âm /ʃən/ còn lại âm /ʃn/)
  4. D (âm /t/ còn lại âm /ɪd/)
  5. C (âm /aɪ/ còn lại âm /ɪ/)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới