if she studies hard enough, she will pass the exam = unless

if she studies hard enough, she will pass the exam
= unless

2 bình luận về “if she studies hard enough, she will pass the exam = unless”

 1. @ Unless she studies hard enough , she won’t pass the exam.
  – Unless = If … not
  – Câu điều kiện loại 1 : If + S + V ( HTĐ ) , S + will / shall / can / may + Vinfi
  -> Trừ khi cô ấy học đủ chăm chỉ, cô ấy sẽ vượt qua kỳ thi.

  Trả lời
 2. #nqcii.
  – Trả lời : Unless she studies hard enough , she will pass the exam .
  -> CT : If + khẳng định = Unless + khẳng định
  -> Khi chuyển If sang Unless , ta chỉ biến đổi mệnh đề trước , giữ nguyên mệnh đề sau .
  -> CT ( câu điều kiện loại 1 ) : If + S + V-es,s + … , S + will + V

  Trả lời

Viết một bình luận