If the engine gets tô hot, it (start)…. to smoke

If the engine gets tô hot, it (start)…. to smoke

2 bình luận về “If the engine gets tô hot, it (start)…. to smoke”

 1. $\text{Answer:}$ will start
  – Câu điều kiện loại I:
  +) Cách dùng: diễn tả 1 điều hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai
  +) Công thức: If + S + V(s/es), S + will + Vo
  – Trans: Nếu động cơ nóng, nó sẽ bắt đầu nhả khói
  color[white][coldgirl]

  Trả lời
 2. If the engine gets too hot, it starts to smoke
  – Câu điều kiện loại 0: If + S +V(s/es) , S+V(s/es)
  – Diễn tả 1 thói quen , sự thật hiển nhiên
  Tạm dịch : Nếu động cơ quá nóng , nó sẽ bốc khói        

  Trả lời

Viết một bình luận