if you smoke cigarettes,your health ______ A.will suffer B.will be suffer C.was suffered D.suffer

if you smoke cigarettes,your health ______
A.will suffer
B.will be suffer
C.was suffered
D.suffer

1 bình luận về “if you smoke cigarettes,your health ______ A.will suffer B.will be suffer C.was suffered D.suffer”

 1. Answer : A
  – Vì mệnh đề điều kiện dùng thì HTĐ -> Nghĩ ngay đến câu ĐK loại 1 
  – Cấu trúc câu ĐK loại 1 :
  + Mệnh đề điều kiện : Thì HTĐ : If + S + V_0 / V_S / V_(es) + …
  + Mệnh đề chính : S + will/can/shall + V_0 + …
  – Không chọn B vì “suffer” là động từ -> Không cần “be” ở trước
  – Câu C , D sai ngữ pháp
  -> Chọn A

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới