II.Choose the word which has a different stress syllable TRỌNG ÂM 1. A. begin B. invite C. busy D. don

II.Choose the word which has a different stress syllable TRỌNG ÂM
1. A. begin B. invite C. busy D. donate
soss 1 câu thui !Viết một bình luận

Câu hỏi mới