` II. ` Passive simple past ` 11. ` I sent the report yesterday. ` => ` Nhanh.

` II. ` Passive simple past
` 11. ` I sent the report yesterday.
` => ` Nhanh.

2 bình luận về “` II. ` Passive simple past ` 11. ` I sent the report yesterday. ` => ` Nhanh.”

 1. 11.The report was sent ( by me ) yesterday
  -> BĐ – QKĐ : S + was / were + VpII ( by O )
  => DHNB : yesterday
  -> Những Tân ngữ nào như ” me , them , it , her , us , him , you ” thì không cần thiết phải thêm
  -> Translate : Bản báo cáo đã ( được tôi ) gửi đi vào ngày hôm qua
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. Answer : The report was sent yesterday
  – BĐ – QKĐ :
  (+) S + was/were + V_(pp) + …. + (by O/sb)
  (-) S + was/were + not + V_(pp) + … + (by O/sb)
  (?) Was/Were + S + V_(pp) + … + (by O/sb) ?
  – Chủ ngữ “the report” số ít -> Dùng “was”
  – “Yesterday” từ chỉ thời gian -> Đứng ở cuối câu
  – Chủ ngữ câu CĐ là “I” -> Không cần thêm “by me”
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới