III . Cho dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc. 1. My sister is .. (good- looking) than I am. 2. A book is . (wonderful)

III . Cho dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc.
1. My sister is .. (good- looking) than I am.
2. A book is . (wonderful) than a comic.
3. Nina walks (slowly) than her father.
4. She is .. (happy) than I am.
5. This bike is.. (cheap) than mine.
6. This house is much (comfortable) than that one.
7. A dog is .. ( heavy) than a cat.
8. My pencil is. ( long) than yours.
9. New teacher is ( nice) than old one.
10. Ho Chi Minh is. ( large) than Bien Hoa.

2 bình luận về “III . Cho dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc. 1. My sister is .. (good- looking) than I am. 2. A book is . (wonderful)”

 1. $\textit{^ ChieyewCucCuk ^}$
  III.
  1. more good-looking
  2. more wonderful
  3. more slowly
  4. happier
  5. cheaper
  6. more comfortable
  7. heavier
  8. longer
  9. nicer
  10. larger
  * Form SS hơn 
  Tính từ ngắn: Adj + đuôi -er + than
  ——- dài:  more + Adj + than
  * Note: Tính từ ngắn có 1 âm tiết, Tính từ dài có 2 âm tiết trở lên ( cũng có TH ngoại lệ đc thêm ” er ” )
                $- #Chúc bạn học tốt! -$

  Trả lời
 2. – So sánh hơn :
  => S1 + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  => S1 + V + adv-er / more adv + than + S2
  – Tính từ / Trạng từ có 1 hoặc 2 âm tiết có tận cùng là y , ow , ta thêm đuôi ” -er ” sau nó
  – Tính từ / Trạng từ có 2 âm tiết trở lên không có tận cùng là y , ow , ta thêm ” more ” trước nó
  1.more good-looking
  2.more wonderful
  3.more slowly
  4.happier
  5.cheaper
  6.more comfortable
  7.heavier
  8.longer
  9.nicer
  10.larger
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới