III. Make sentences, using the words and phrases below to help you 1. It/10 kilometers/town/air port 2. My brother/ used/ dri

III. Make sentences, using the words and phrases below to help you
1. It/10 kilometers/town/air port
2. My brother/ used/ drive/ careless/ but/now/he/not
3. In spite/spend/millions/dollars/film/it/be/disappointing
4.Although/ I/watch/ film/ twice/ I/not/ understand/it
5. Wait/traffic light/turn green/before/cross/street
Giải nhanh giúp mình với ạ

1 bình luận về “III. Make sentences, using the words and phrases below to help you 1. It/10 kilometers/town/air port 2. My brother/ used/ dri”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  1. It is about 10 kilometers from the town to the airport.
  $\text{It is + about + distance(khoảng cách) + from + place 1 + to + place 2}$
  2. My brother used to drive careless but now he doesn’t.
  – $\text{Used + toV(bare): đã từng làm gì..}$
  – Careless(adj): Bất cẩn
  – But + mệnh đề tương phản
  $T$ạm dịch: Anh trai tôi đã từng lái xe bất cẩn nhưng bây giờ thì không.
  3. In spite of spending millions of dollars on the film, it was disappointing.
  – \text{In spite of/Despite + N/Ving , S + V: mặc dù….}
  – \text{S + was/were + adj}
  4. Although I watched that film twice, I didn’t understand it.
  – \text{Although + Clause, Clause: mặc dù…nhưng…}
  – Cấu trúc: \text{Although + S + V2/ed, S + didn’t + V(bare)}
  5. Wait for the traffic lights to turn green before we cross the street.
  – Wait for sth to V: chờ ai/cái gì/điều gì đó….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới