` III. ` Passive modal and future ` 3. ` William will not repair the car. Could you feed the dog?

` III. ` Passive modal and future
` 3. ` William will not repair the car. Could you feed the dog?

2 bình luận về “` III. ` Passive modal and future ` 3. ` William will not repair the car. Could you feed the dog?”

 1. III  
  3 . The car won’t be repaired by William . Could the dog be fed ? 
  – Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn : S + will(not)be + V3 + ( by O ) 
  – Cấu trúc câu bị động với động từ khiếm khuyết ”could” dạng nghi vấn : ( ? ) : Could + S + be + V3 ?

  Trả lời
 2. Answer : The car won’t be repaired by William . Could the dog be fed ?
  – Cấu trúc bị động thì tương lai đơn : 
  (+) S + will + be + V_(pp) + … + (by O/sb)
  (-) S + will + not + be + V_(pp) + … + (by O/sb)
  (?) Will + S + be + V_(pp) + … + (by O/sb) ?
  – Chủ ngữ câu CĐ là “william” -> Câu bị động phải thêm “By William”
  – Cấu trúc câu bị động động từ khuyết thiếu : 
  (+) S + ĐTKT + be + V_(pp) + …. + (by O/sb)
  (-) S + ĐTKT + not + be + V_(pp) + …. + (by O/sb)
  (?) ĐTKT + S + be + V_(pp) + … + (by O/sb) ?
  – Chủ ngữ câu CĐ là “you” -> Câu BĐ không càn thêm “by you”
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới