` III. ` Passive modal & future. ` 1. ` I will ask a question.

` III. ` Passive modal & future.
` 1. ` I will ask a question.

2 bình luận về “` III. ` Passive modal & future. ` 1. ` I will ask a question.”

 1. A question will be asked by me.
  – Bị động tương lai đơn: S + will + be + V3/Ved + (by O)
  – Vì ” A question” là tân ngữ nên chuyển sang bị động là chủ ngữ
  – Tạm dịch : Một câu hỏi sẽ được hỏi bởi tôi

  Trả lời
 2. III  
  1 . A question will be asked ( by me ) 
  – Câu bị động thì tương lai đơn : S + will(not)be + V3 + ( by O ) 
  – Ask -> Asked -> Asked

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới