III. Viết câu dựa vào từ cho sẵn, sử dụng thời quá khứ đơn: 1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang. …..

III. Viết câu dựa vào từ cho sẵn, sử dụng thời quá khứ đơn:
1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang.
…………………………………………………….
2. She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation .
…………………………………………………
3. My mother / give me a yellow cap .
……………………………………………………
4. I / speak to her about my vacation .
……………………………………………………
5. Mr. Quang / teach mathematics for many years .
……………………………………………………
6. I / see you at the party / last night .
……………………………………………………
7. They / live here / two years ago .
……………………………………………………
8. Nga / be late for school / yesterday morning .
……………………………………………………
9. They/ arrive at the airrpot/ at eight oclock this morning
……………………………………………………
10. Minh/ put the cake on the table
……………………………………………………

2 bình luận về “III. Viết câu dựa vào từ cho sẵn, sử dụng thời quá khứ đơn: 1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang. …..”

 1. $1$, The children were very happy in their trip to Nha Trang.
  $2$, She bought a lot of souvenirs last summer vacation.
  $3$, My mother gave me a yellow cap.
  $4$, I spoke to her about my vacation.
  $5$, Mr. Quang taught mathematics for many years.
  $6$, I saw you at the party last night.
  $7$, They lived here two years ago.
  $8$, Nga was late for school yesterday morning.
  $9$, They arrived at the airpot at eight oclock this morning.
  $10$, Minh put the cake on the table
  – Cấu trúc quá khứ đơn:
  + TOBE: 
  (+)  I/He/ she/it/ Danh từ số ít+ was+…
        We/ you/ they/ Danh từ số nhiều+were+…
  (-)   I/He/ she/it/ Danh từ số ít+ wasn’t+…
        We/ you/ they/ Danh từ số nhiều+weren’t+…
  (?)  Was+ I/he/ she/it/ Danh từ số ít+…?
        Were+ we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+…?
  ĐỘNG TỪ THƯỜNG :
  (+) S+ V_ed/ bqt
  (-) S+ didn’t+ V(inf)
  (?) Wh-question+did+ S+ V(inf)?
  $@themoonstarhk$

  Trả lời
 2. – Thì QKĐ :
  + KĐ : S + Ved / V2 – S + was / were + adj / n
  + PĐ : S + didn’t + V – S + wasn’t / weren’t + adj / n
  + NV : Did + S + V ? – Was / Were + S + adj / n ?
  => DHNB : yesterday , ago , last , in + Mốc thời gian trong Quá khứ , …
  * I , He , She , It + was
  * You , We , They + were
  => Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra trong Quá khứ
  1.The children were very happy in their trip to Nha Trang
  2.She bought a lot of souvenirs last summer vacation
  3.My mother gave me a yellow cap
  4.I spoke to her about my vacation
  5.Mr.Quang taught Mathematics for many years
  6.I saw you at the party last night
  7.They lived here two years ago
  8.Nga was late for school yesterday morning
  9.They arrived at the airport at eight o’clock this morning
  10.Minh put the cake on the table
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới