It (rain) __________ hard. We can’t do anything until it (stop) __________ Last night we (watch) __________TV when the power

It (rain) __________ hard. We can’t do anything until it (stop) __________
Last night we (watch) __________TV when the power (fail) __________.
That evening we (stay) __________up to talk about the town where he (live) __________for some years.
giải thik hộ mik với ạ
xác định đó là thì nào cho mink với
mik sẽ tick câu tl hay nhất ạ

1 bình luận về “It (rain) __________ hard. We can’t do anything until it (stop) __________ Last night we (watch) __________TV when the power”

 1. It (rain) is raining hard. We can’t do anything until it (stop) stops
  -> HTTD  / HTD
  Last night we (watch) were watching tv when the power (fail) failed
  -> QKD ( S+was/were+……)
  That evening we (stay) stayed up to talk about the town where he (live) has lived for some years. 
  -> HTHT ( S+ have/has + V3 + (O) )
  ______________________________________________________
  HTD ( The Simple Present Tense )
  Cách sử dụng:
  Thì hiện tại đơn diễn tả :
  + Thói quen ở hiện tại (Vd: The workers always stay at home on Sundays.)
  +Sự tổng quát (Vd: The sun sets in the west.
  + Hành động chỉ khả năng (Vd: He speaks English very well)
  + …………………………………………………
  HTTD (The Present Continuous Tense )
  Cách sử dụng:
  Thì hiện tại tiếp diễn dùng để:
  + Diễn tả các hành động đang diễn ra ỏ hiện tại 
  + Một hành động nhất thời, không kéo dài
  + Dạnh mệnh lệnh ngắn
  + Hành động bất thường 
  QKTD ( The Past Continuous tense)
  Cách sử dụng:
  Thì quá khứ tiếp diễn nói về:
  + Hành động đang diễn ta tại thời điểm xác định trong quá khứ 
  + Hành động đang diễn ra trong suốt một khoảng thời gian trong quá khứ
  + Hành động dài đang tiếp diễn khi hành động ngắn bất chợt xảy ra, thường dùng với các liên từ thời gian
  + Hai hành động dài song song trong quá khứ.
  HTHT (The Present Perfect Tense)
  Cách sử dụng:
  Thì hiện tại hoàn thành diễn tả:
   + Hành động quá khứ không có thời gian xác 
  + Hành động trong quá khứ gần 
  + Hành động đã xảy ra và lặp đi lặp lại.
  + Hành động trong các thành ngữ so sánh 
  +…………………………………
  \color{pink }{\text{thtn# }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới