It take him one hour to do his homework => He spends

It take him one hour to do his homework
=> He spends

2 bình luận về “It take him one hour to do his homework => He spends”

 1. #Zenhayquao
  He spends one hour doing his homework
  => Cấu trúc mất bao nhiêu thời gian để làm gì
      It takes + O + thời gian + to V
  = S + spend(s) + thời gian + V_ing
  Xin ctlhn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới