it takes us 30 minutes to finish our work .từ 30 minutes đc gạch chân,đặt câu hỏi cho từ gạch chân

it takes us 30 minutes to finish our work .từ 30 minutes đc gạch chân,đặt câu hỏi cho từ gạch chân

2 bình luận về “it takes us 30 minutes to finish our work .từ 30 minutes đc gạch chân,đặt câu hỏi cho từ gạch chân”

 1. \text{Answer :} How long does it take you to finish your work ?
  -> Thì HTĐ ( NV ) : Do / Does + S + V ?
  => Does + He , She , It
  -> It + takes / took + O + time + to do sth 
  => Mất thời gian để làm gì
  -> How long dùng để hỏi về bao lâu
  -> Translate : Nó mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc của bạn ?
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. -> How long does it take you to finish our work?
  +30 minutes -> How long (Hỏi về khoảng thời gian)
  +Thì hiện tại đơn: Do/Does+S+V_(B.I)?
  + He/She/It/Số ít+does
  +It takes/took(sb) time to do sth: Ai đó dành bao nhiêu thời gian để làm gì.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới