It was expected that he will arrive in Paris one hour after the president’s arrival A. expected B in tìm lỗi sai

It was expected that he will arrive in Paris one hour after the president’s arrival
A. expected
B in
tìm lỗi sai

2 bình luận về “It was expected that he will arrive in Paris one hour after the president’s arrival A. expected B in tìm lỗi sai”

 1. *Answer : B.will 
  *Giải thích:
  – Câu bị động của động từ chỉ ý kiến 
  – Câu chủ động : S1 + V1 + that + S2 + V2 … 
  – Câu bị động : Có 2 cách
  Cách 1 : It + be + V1(chia ở Vpp) + that + S2 + V2
  Cách 2 (Có 3 trường hợp) : 
  – Trường hợp 1 : S2 + be + V1(chia ở Vpp) + to V2 …. 
  – Trường hợp 2 : S2 + be + V1 (chia ở Vpp) + to be + V2 (chia ở V-ing) … 
  – Trường hợp 3 : S2 + be + V1 (chia ở Vpp) + to have + V2 (chia ở Vpp) …  
  *Chú ý : 
  – Dùng trường hợp 1 khi mệnh đề trần thuật xảy ra trước hoặc cùng thì với mệnh đề chính : HTĐ – HTĐ , QKĐ – QKĐ , HTĐ – TLĐ 
  – Trường hợp 2 : HTĐ – HTTD , QKĐ – QKTD
  – Dùng trường hợp 3 khi mệnh đề trần thuật xảy ra sau hoặc khác thì với mệnh đề chính :  HTĐ – HTHT , HTĐ – QKĐ , QKĐ – QKHT.
  – Xét vế trường hợp mệnh đề trần thuật ở Quá Khứ Đơn nên mệnh đề chính phải ở thì QKĐ/QKHT chứ không ở thì Tương Lai Đơn. 

  Trả lời
 2. Cậu tham khảo nhé
  ————
  Giải đáp: 
     B. in
  Công thức:
     – arrive + in: đến những nơi lớn
       + Ex: London, America, Cardiff…
     – arrive + at: đến những nơi nhỏ
       + Ex: station, airport, countryside, city…
  Giải thích:
     => Đây là trường hợp ngoại lệ của công thức “arrive + in” 
       – Đến Paris là một thủ đô của nước Pháp thì phải nên sử dụng “in”
       – Nhưng “at” là đúng vì thực sự đến Paris là trước tiên phải đến sân bay hoặc nhà ga ở Paris 
     => Áp dụng công thức “arrive + at”
  Sửa sai:
     It was expected that he will arrive at Paris one hour after the president’s arrival
  Tạm dịch:
     Dự kiến ​​anh ấy sẽ đến tại Paris một giờ sau khi tổng thống đến
  ————
  – Chúc cậu học giỏi !-

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới