IV Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets. 1. He often (read) ______ books in dim light, so his e

IV Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets.
1. He often (read) ______ books in dim light, so his eyes hurt.
2. ______ you (do) ______ the gardening at the weekend?
3. Ordinary people (need) ______ about 2,000 calories a day to stay healthy.
4. I (cannot) ______ ride a bicycle when I was 6
5Last summer Phong (not volunteer) _ to teach maths to street children.
6. We (join) ___ the project Plant a Tree in 2019 to make our area green.

2 bình luận về “IV Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets. 1. He often (read) ______ books in dim light, so his e”

 1. 1, reads
  – Often là dấu hiệu thì hiện tại đơn:
  S + V(s/es hoặc tobe) + O
  2, do – do
  – At the weekend là dấu hiệu thì hiện tại đơn:
  (?) Do/does + S + Vinf + O
  3, need
  – Thì hiện tại đơn: diễn tả sự thật hiển nhiên
  4, could not 
  – When I was 6 -> dấu hiệu thì quá khứ đơn:
  S + V2/ed + O
  – Cấu trúc could diễn tả một khả năng trong quá khứ:
  S + could (not) + O: … đã không/có thể làm gì
  5, didn’t volunteer
  – Last summer là dấu hiệu thì quá khứ đơn:
  (-) S + didn’t + Vinf + O
  6, joined
  – In + mốc thời gian trong quá khứ (2019) là dấu hiệu thì quá khứ đơn

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1, reads
  – HTĐ $(+)$ S + (TTTS) + V (s / es)
  – DHNB : often
  – He là chủ ngữ số ít -> Chia động từ -s / -es
  2, Do – do
  – HTĐ $(?)$ Do / Does + S + V ?
  – DHNB : at the weekend
  – You là chủ ngữ số nhiều -> Dùng do
  3, need
  – HTĐ $(+)$ S + V (s / es)
  Ordinary people là chủ ngữ số nhiều -> Chia động từ nguyên mẫu
  4, couldn’t
  – Cấu trúc : S + could (not) + V
  – DHNB : when I was 6 – Thời gian ở QK
  – Could chỉ khả năng ở QK
  5, didn’t volunteer
  – QKĐ $(-)$ S + didn’t + V
  – DHNB : Last summer
  6, joined
  – QKĐ $(+)$ S + V2 / Ved
  – DHNB : in 2019

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới