Jack (graduate) in 1987 and (spend) two years applying for jobs before he (be offered) the one he (want)

Jack (graduate) in 1987 and (spend) two years applying for jobs before he (be offered) the one he (want)

2 bình luận về “Jack (graduate) in 1987 and (spend) two years applying for jobs before he (be offered) the one he (want)”

 1. @Ame
  -> Jack graduated in 1987 and spent two years applying for jobs before he was offered the one he wanted.
  => graduated + spent : Past simple
  => Signal : in + thời gian trong quá khứ.
  => Past Simple : S + V_ed / cột 2 + O
  => Spend là động từ bất quy nên ta sử dụng cột 2 của nó : spent
  => Graduate là động từ có quy nên ta thêm ed, nhưng vì có e rồi nên ta chỉ thêm d
  => was offered : Passive Voice
  => S + be + V_ed / cột 3
  => Dịch : Jack đã tốt nghiệp năm 1987 và đã dành hai năm để xin việc trước khi được mời làm việc như ý.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} graduated / spent / was offered / wanted
  \rightarrow Thì QKĐ : S + Ved / V2
  \rightarrow BĐ – QKĐ : S + Ved / V2
  \rightarrow in 1987 = Quá khứ
  \rightarrow spend ( V-inf ) -> spent ( V2 / VpII ) : dành ra
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới