Làm + gthich 5. You dont have to / must / mustnt copy during exams.

Làm + gthich
5. You dont have to / must / mustnt copy during exams.

2 bình luận về “Làm + gthich 5. You dont have to / must / mustnt copy during exams.”

 1. Giải đáp: mustn’t 
  → Vì have to + V_inf chỉ việc mà bản thân thấy cần phải làm việc đó 
  → Còn must + V_inf tức chỉ việc bắt buộc ( ko bắt buộc ) làm gì đó 
  Tạm dịch: Bạn không được phép copy trong suốt thời gian kì thi. 

  Trả lời
 2. Giải đáp: mustn’t
  – don’t have to + Vinf: không cần phải
  – must + Vinf: phải làm gì đó 
  – mustn’t + Vinf: không được phép làm gì (nếu làm vi phạm luật)
  – Dịch: Bạn không được phép copy trong suốt kì thi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới