lan didn’t go to school yesterday because of her sickness ->Because Lan ____________________________________________________

lan didn’t go to school yesterday because of her sickness
->Because Lan ____________________________________________________

2 bình luận về “lan didn’t go to school yesterday because of her sickness ->Because Lan ____________________________________________________”

 1. * Because Lan was sick, she didn’t go to school yesterday.
  – Because of + Ving/N/N-pharse, Clause.
  = Because + Clause, Clause
  – Thì QKD(tobe,Negative) :
  + S + was/were + (adj/N…)
  – S + didn’t + V…
  Lưu ý : Clause(S + V + O) là mệnh đề.

  Trả lời
 2. Because Lan was sick, she didn’t go to school yesterday.
  *GT: – because = because of → nối mệnh đề chỉ kết quả với mệnh đề chỉ nguyên nhân.
          – because + Clause (S + V + O) = because of + N/N-phrase/V-ing)
          – QKĐ với tobe: (+) S + was/were + C (adj/n/…)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới