lm hộ mik nhoa mn I . Chuyển các động từ sau sang ngôi thứ 3 số ít s / es . 1 . watch ->…………..

lm hộ mik nhoa mn
I . Chuyển các động từ sau sang ngôi thứ 3 số ít s / es .
1 . watch ->………….. 7 . finish ->……………
2 . play ->………….. 8 . brush ->……………
3 . talk ->…………… 9 . box ->……………
4 . do ->…………… 10 . live ->……………
5 . carry ->…………… 11 . say ->……………
6 . visit ->…………… 12 . come ->……………

2 bình luận về “lm hộ mik nhoa mn I . Chuyển các động từ sau sang ngôi thứ 3 số ít s / es . 1 . watch ->…………..”

 1. Cần nhớ: 
  -Thêm “es” vào sau động từ tận cùng bằng “o, x, ss, sh, ch”.
  – Động từ có tận cùng là “Phụ âm + y” thì đổi y thành i rồi thêm es
  – Số còn lại thêm s
  1/
  Watch -> Watches
  2/
  Finish -> Finishes
  3/
  play -> plays
  4/
  Brush -> Brushes
  5/
  Talk -> Talks
  6/
  Box -> Boxes
  7/
  Do -> Does
  8/
  Live -> Lives
  9/
  Carry ->  Carries
  10/
  Say ->  Says
  11/
  Visit -> Visits
  12/
  Come ->  comes
   

  Trả lời
 2. – Thì HTĐ : S + Vs / es
  => DHNB : usually , often , always , …
  => Các Động từ có tận cùng là : ch , sh , x , z , o , … + es
  => y -> i + es [ Chỉ một số Động từ được áp dụng ]
  1.watches
  2.plays
  3.talks
  4.does
  5.carries
  6.visits
  7.finishes
  8.brushes
  9.boxes
  10.lives
  11.says
  12.comes
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới