lm hộ mik vs nhóa III . Hãy điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ to be . 29 . Those …………… wastebaskets .

lm hộ mik vs nhóa
III . Hãy điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ to be .
29 . Those …………… wastebaskets .
30 . How many clocks …………… there on the wall ?
31 . We …………… . Fine , thank you .
32 . Their name ……………John and Kate .
33 . How much meat …………… there ?
34 . Are they doctors ? Yes , they are .
35 . The weather …………… nice , today .
36 . Those dolls …………… old .

2 bình luận về “lm hộ mik vs nhóa III . Hãy điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ to be . 29 . Those …………… wastebaskets .”

 1. 29, are ( wastebaskets là số nhiều)
  30, are ( clocks là số nhiều)
  31, are ( we + are)
  32, are ( Their là tính từ sở hữu của They -> số nhiều -> đi với tobe are)
  33, are ( much + N số nhiều không đếm được)
  35, is  ( the weather là số ít)
  36, are ( dolls là số nhiều)
  ———
  -Nếu câu nói diễn tả sự việc đang xảy ra ở hiện tại , dùng tobe thì ta chia THTĐ vì tobe không chia THTTD.
  – Cấu trúc tobe THTĐ :
  +) S  +am/is/are + …
  -) S + am/is/are + not +….
  ?) Am/Is/Are  + S + … ?
  – I + am
  – He/She/It/số ít + is
  – You/we/they/số nhiều + are

  Trả lời
 2. * Cấu trúc của động từ tobe 
  – Be : Nguyên mẫu 
  – is : dùng cho chủ ngữ số ít She/he/it ,….
  – are: dùng cho chủ ngữ số nhiều We/They/You,……
  – am : I 
  – was, were, dùng cho thì quá khứ đơn
  29. are 
  30. are 
  31. are
  32. are 
  33. are 
  34. are 
  35. is 
  36. are

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới