< phải có cả lời giải thích vì sao sửa lỗi sai này , không có không cho điểm > ️️ VI. There is one mistake in each sentenc

< phải có cả lời giải thích vì sao sửa lỗi sai này , không có không cho điểm > ️️
VI. There is one mistake in each sentence . Underline and correct the mistake.
1.Nam is my classmates . He watches TV every night. _____________
2. I think collecting stamps are interesting. _____________
3. My dad cooks very good. He loves preparing meals for out family. _____________
4. I enjoy to ride my bike to school. _____________
5. We usually go in a small lake out of the city at weekends. _____________
6. Do you still play football next year? _____________
7. We like doing fishing because it is ralaxing. _____________
8. Do you think bird-watching interesting? _____________

1 bình luận về “< phải có cả lời giải thích vì sao sửa lỗi sai này , không có không cho điểm > ️️ VI. There is one mistake in each sentenc”

 1. 1, classmates-> classmate (1 người bạn cùng lớp)
  2, are-> is “Collecting stamp” là chủ ngữ số ít nên ta dùng động từ to be “is”
  3, good-> well ( Cooks (V) + adv)
  4, to ride-> riding ( enjoy+Ving)
  5, in-> to ( go to)
  6, Do-> Will ( next year: TLD)
  7, doing-> going ( đi câu cá)
  8, think-> find (Bạn có thấy thú vị khi ngắm chim không)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới