Many/ main/ dish/ and/ snacks /Vietnam/be/ made/ from /rice/ viết lại câu hoàn chỉnh ạ !

Many/ main/ dish/ and/ snacks /Vietnam/be/ made/ from /rice/ viết lại câu hoàn chỉnh ạ !

2 bình luận về “Many/ main/ dish/ and/ snacks /Vietnam/be/ made/ from /rice/ viết lại câu hoàn chỉnh ạ !”

 1. Answer : Many main dishes and snacks in Vietnam are made from rice
  – Many + N (đếm được số nhiều / không đếm được) 
  -> “Dish” đếm được -> Dùng dạng số nhiều
  – Câu bị động – Thì hiện tại đơn :
  -> S + am/is/are + (not) + V3 / Ved + (by O) + …
  – Chủ ngữ số nhiều + are
  – In + tên quốc gia
  – Dịch : Nhiều món ăn chính và ăn vặt ở Việt Nam được làm từ gạo
  \text{@ TheFallen

  Trả lời

Viết một bình luận