Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 8. _______ his luck was bad, he won the medal.
A. In spite B. Despite C. Although D. However
Question 9. If you walk, you should go on the ____________-.
A. street B. pavement C. traffic light D. road
Question 10. We were ____________ with the plot of that film.
A. satisfy B. satisfying C. satisfactory D. satisfied
Question 11. It is not very far ___________ here to the city center.
A. of B. about C. from D. for
Question 12. Minh didnt ___________ to do his homework late in the morning
A. use B. used C. using D. uses
Question 13. It is a ____________ movie. It makes us laugh a lot.
A. hilarious B. boring C. disappointing D. frightening
Question 14: He decided to quit his job _______ the low salary.
A. although B. because C. however D. despite
Question 15. Im sure that she will find the film¬¬¬¬¬¬¬___________.
A. interest B. interested C. interesting D. interestingly
Question 16. My father used to go to school ________.
A. with bicycle B. on foot C. in car D. on bus
giúp mik vs

1 bình luận về “Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question”

 1. 8. C
  – Dùng cấu trúc “Mặc dù…nhưng” hợp ngữ cảnh hơn cấu trúc “Tuy nhiên” => loại D
  – In spite thiếu giới từ “of” => loại A
  – Sau chỗ trống là 1 mệnh đề, nhưng sau ” Despite” là 1 cụm N
  => loại B
  – Sau “Although” là 1 mệnh đề => chọn C
  9. B
  – should go one the pavement: nên đi trên vỉa hè
  10. D
  – tobe+ adj
  – Tính từ đuôi “ed” bổ nghĩa cho chủ ngữ chỉ người
  11. C
  – from+ A+ to+ B: từ A đến B
  12. A
  – Câu phủ định ( thì QKĐ): S+ didn’t+ V
  13. A
  – Nó làm chúng tôi cười rất nhiều => Nó là 1 bộ phim hài
  14. because of
  – Kết quả+ because/ because of+ nguyên nhân
  – the low salary là 1 cụm N => dùng “because of”
  15. C
  – find+ sth+ adj: thấy cái gì như thế nào
  – Tính trong cấu trúc này bổ nghĩa cho “sth” => dùng adj đuôi “ing”
  16. B
  – go+ on foot: đi bộ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới