Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the follow

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 5. It must be interested to see horse racing.
A B C D
Question 6. It is not safety to pass the red traffic light.
A B C D
Question 7. The play was so bored that we felt asleep.
A B C D
giúp mik vs

2 bình luận về “Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the follow”

 1. 5. interested -> interesting 
  – Tính từ đuôi “ing” bổ nghãi cho chủ ngữ chỉ sự vật, sự việc
  6. safety -> safe 
  – be+ adj
  7. bored -> boring 
  – giải thích giống câu 5

  Trả lời
 2. 5. interested -> interesting 
  – Miểu tả tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng (Việc xem đua ngựa chắc hẳn sẽ thú vị)
  -> Dùng tính từ đuôi -ing -> interesting
  6. safety -> safe
  – Cấu trúc: It’s + (not) + adj + (for sb) + to do sth: làm việc gì thế nào…
  -> Cần điền một adj
  – safety (n): sự an toàn -> Sai
  – safe (adj): an toàn
  7. bored -> boring
  – Miêu tả tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng (vở kịch chán đến nỗi chúng ta đều thấy buồn ngủ) -> Miêu tả “vở kịch” này rất chán -> Dùng tính từ đuôi “-ing” 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới